Regeringen  har fattat beslut om ett nytt MU-avtal, avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning.

Det nya avtalet har arbetats fram med en bred förankring, framför allt med avtalets parter; Kulturrådet (som representant för staten), Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund, men även med representanter från Sveriges Museer, Konstkonsulenterna i Sverige, Moderna museet samt Region Västernorrland och Region Skånes kulturförvaltningar.