Policy och riktlinjer för offentlig konst – en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län

Kommuner och regioner äger av tradition offentlig konst och konstsamlingar. De är sedan lång tid tillbaka viktiga offentliga aktörer som
har köpt in konst både till de offentliga rummen och till sina verksamheter.

Konstpolicyn knyter an till riksdagens mål för Gestaltad livsmiljö genom nationella mål för arkitektur, form och design. Den gestaltade
livsmiljön berör flera politikområden vilket ställer krav på en medvetenhet om arkitektur-, form- och designfrågors betydelse och komplexitet. Det gäller samhällsplanering, sociala faktorer, kultur och
kulturarv, kommunikationer, handel och tillgänglighet där konstnärlig
gestaltning är en del i det gemensamma samhällsbygget.
Riktlinjerna ska fungera som stöd för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i kommuner och region. Det handlar om att
köpa in konst efter korrekta upphandlingsförfaranden och att hantera konsten materiellt och tekniskt rätt.

Policy och riktlinjer för offentlig konst - en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län

Meny