Policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län

Kommuner och regioner äger av tradition offentlig konst och konstsamlingar. De är sedan lång tid tillbaka viktiga offentliga aktörer som har köpt in konst både till de offentliga rummen och till sina verksamheter. Den offentliga konsten kan i vissa fall representera stora kulturella och ekonomiska värden. Det innebär ett ansvar och ett behov av kunskap och riktlinjer för att hantera konsten rätt.

Den regionala konstpolicyn är länets gemensamma mål för den offentliga konsten. Den sätter målen för det konstklimat som länet vill erbjuda. Enskilda kommuner och landstinget får genom den regionala konstpolicyn en möjlighet att anta den som sin egen. Den kan också användas som utgångspunkt till en lokal policy. Eftersom förutsättningar, organisation och politisk struktur är olika i länets kommuner och i landstinget kan de olika huvudmännen till viss del skriva om riktlinjerna efter sina specifika förutsättningar.

Riktlinjerna ska fungera som stöd för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i kommuner och regioner. Det handlar om att handla in konst efter korrekta upphandlingsförfaranden och att hantera konsten materiellt och tekniskt riktigt.

Meny