Information

Kommuner och regioner äger av tradition offentlig konst och konstsamlingar. De är sedan lång tid tillbaka viktiga offentliga aktörer som har köpt in konst både till de offentliga rummen och till sina verksamheter.

Konstpolicyn knyter an till riksdagens mål för Gestaltad livsmiljö genom nationella mål för arkitektur, form och design. Den gestaltade livsmiljön berör flera politikområden vilket ställer krav på en medvetenhet om arkitektur-, form- och designfrågors betydelse och komplexitet. Det gäller samhällsplanering, sociala faktorer, kultur och kulturarv, kommunikationer, handel och tillgänglighet där konstnärlig gestaltning är en del i det gemensamma samhällsbygget.

Riktlinjerna ska fungera som stöd för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i kommuner och region. Det handlar om att köpa in konst efter korrekta upphandlingsförfaranden och att hantera konsten materiellt och tekniskt rätt.


Policy och riktlinjer för offentlig konst
en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län

Policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län har under 2020 reviderats och har bytt namn till Policy och riktlinjer för offentlig konst – en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län.
Den är antagen av regionfullmäktige i Region Kalmar län.
Den är utarbetade av Region Kalmar läns kansli och Bild-och formutvecklaren i Kalmar län.

Mer information